X
تبلیغات
یه عالمه مطلب جالب و خواندنی !!!

یه عالمه مطلب جالب و خواندنی !!!

مطال جالب و خواندنی -تصاویر زیبا و ده ها چیز دیگر دراین وبلاگ....

مقاله ای کامل درباره اتم ها

دومطلب جالب و خواندنی آماده کردم که هر دو درباره ی اتم ها هستند

امیدوارمخوشتون بیاد 

اتم(atom)

همهی مواد از اتم ها تشکیل شده اند و اتم ها، خود از ذرات زیر اتمی مختلفی تشکیل شدهاند که عمده ترین آن ها سه ذره ی پروتون، نوترون و الکترون هستند، البته بایدیادآوری کرد که هر کدام از این سه ذره خود از ذرات دیگری نیز تشکیل شده اند.پروتون(p)

جایگاهپروتون درون هسته ی اتم می باشد، این ذره که دارای جرم نسبی 1+ می باشد، توسطرادرفورد کشف شد و یک نیروی جاذبه بسیار قوی را با نوترون ها درون هسته ی هر اتمبه وجود می آورند.

پروتونها و نوترون ها نسبت به الکترون ها بسیار سنگین تر هستند و جرم حدودی آن ها برابراست با 1 a.m.u و برای نشان دادن عدد جرمی هر عنصر، مجموعتعداد نوترون ها و پروتون های آن را بررسی می کنیم، چون الکترون جرم بسیار کم وکوچکی دارد.نوترون(n)

جایگاهنوترون همانند پروتون درون هسته اتم می باشد، نوترون ذره ای خنثی می باشد و جرمزیادی دارد.

تعدادنوترون ها در هسته ی اتم ها یا مساوی با تعداد پروتون هایش است یا اینکه از آن هابیش تر می باشد.

نوترونتوسط جیمز چادویک، یکی از شاگردان رادرفورد، کشف گردید 

الکترون(e)

ذرهای است با بار نسبی 1- که در اطراف هسته ی اتم در فضاهایی به نام اوربیتال و بهعبارتیدر مدارهایی مجاز به نام تراز انرژی در حال گردش می باشد.

درهر اتم خنثی تعداد پروتون ها با تعداد الکترون ها برابر است و بار موثری در هستهنداریم، اگر اتمی یک الکترون از دست بدهد به یون یک بار مثبت و اگر الکترون بگیردبه یون یک بارمنفی تبدیل می گردد.

الکتروندارای دو وضعیت حرکتی است:

1-    حرکت اسپینی: گردش الکترون به دور خودش را حرکت اسپینی یا زاویه ای الکترون میگویند.

2-    حرکت اوربیتالی: حرکت الکترون در اطراف هسته ی اتم را حرکت اوربیتالی می نامند.

وطبق مکانیک کوانتومی، می دانیم که الکترون ماهیت موجی، ذره ای دارد، یعنی هم رفتارموجی دارد و هم به صورت یک ذره است.
اوربیتال(orbital)

فضاییسه بعدی در اطراف هسته اتم است که احتمال حضور الکترون در آن جا بسیار زیاد است.

هراوربیتال را با سه عدد کوانتومی n و L و  mlمشخص می کنند که nعدد کوانتومی اصلی و مشخص کننده ی شماره لایه ها است و Lعدد کوانتومی اوربیتالی که مشخص کننده ی زیرلایه ها می باشد و ml که مشص کننده ی جهت گیری الکترون ها در اوربیتال می باشد.عدداتمی(Z)

بهتعداد پروتون های یک اتم عدد اتمی آن می گویند.

عدداتمی عناصر در سمت چپ و پایین نماد شیمیایی عناصر قرار می گیرد و مشخص کننده ی اتمو نوع عنصر و ویژگی های آن می باشد.  عددجرمی(A)

بهمجموع تعداد پروتون ها و نوترون های یک اتم عدد جرمی می گویند.

عددجرمی در سمت چپ و بالای نماد شیمیایی عناصر قرار می گیرد.ایزوتوپ

بهاتم هایی از یک عنصر که عدد اتمی یکسان اما عدد جرمی متفاوتی دارند ایزوتوپ میگویند یا به عبارت دیگر ایزوتوپ های یک عنصر عدد اتمی، تعداد پروتون و الکترونبرابر دارند اما تعداد نوترون های آن ها متفاوت است.ایزوتون

بهاتم هایی از یک عنصر که تعداد نوترون های برابری داشته باشند ایزوتون می گویند.

درایزوتون ها، نوترون ها برابر، پروتون ها و الکترون ها متفاوت هستند.  ایزوبار

بهاتم هایی از یک عنصر که عدد جرمی برابری داشته باشند، ایزوبار می گویند.

درایزوبارها، مجموع پروتونها و نوترون ها برابر و تعداد پروتون ها نابرابر هستند.مطلبدوم درباره اتم ها

با پذیرفتن مدل اتمی رادرفورد این سوال برایدانشمندان پیش آمد ، که طیف نشری خطی اتم عناصر ، حاصل از چیست ؟

در این هنگام نیلز بور با پذیرفتن مدل اتمیرادرفورد چنین پیشنهاد داد که الکترون ها در اطراف هسته اتم در سطوح انرژی مشخصیقرار دارند و در این سطوح به دور هسته اتم در حال چرخیدن هستند . انرژی الکترونهایی که در سطوح انرژی پایین تر به هسته نزدیک تر هستند ، نسبت به الکترون هایی کهاز هسته دورند ، انرژی کمتری دارند . پس برای انتقال الکترون از سطح انرژی پایینبه سطح انرژی بالا ، باید انرژی معادل اختلاف انرژی بین آن دو سطح ، را به آنالکترون بدهیم . پس انرژی الکترون ها در یک اتم کوانتیده است .

مدل اتمی بور توانست به ما نشان دهد که طیف نشرخطی که از اتم عناصر گسیل می شود ، بر اثر انتقال الکترون ها از سطوح انرژی بالابه سطوح انرژی پایین است ، که در این انتقال انرژی الکترون کاهش و به صورت نور وگرما آزاد می شود . که اگر این نور آزاد شده را از منشور عبور دهیم طیف نشری آنمشخص می شود . بور ، بیشتر مدل اتمی خود را بر اساس آزمایش هایی که با اتم هایهیدروژن و هیلیم انجام داده بود مطرح می ساخت به همین دلیل مدل اتمی او ( که بهمدل منظومه شمسی معروف است ) برای اتم های سنگینی مانند اورانیم ، آهن و ... صدقنمی کرد . در این هنگام مدل اتمی کوانتمی (یا ابر الکترونی ) به همکاری بسیاری ازدانشمندان به در عرصه رقابت مطرح شد . از جمله دانشمندانی که در این مدل اتمی سهمچشمگیری داشتند ، هایزنبگ ، پلانک و شرودینگر را می توان نام برد . البته انیشتینبا ارائه فرمول های خود نیز توانست به این مدل اتمی کمک کند .

طبق این مدل اتمی اتم از هسته و الکترون تشکیلشده است ، که هسته در مرکز اتم قرار دارد و الکترون ها در اطراف هسته اتم در سطوحانرژی مشخصی حرکت می کنند ( در اینجا باید توجه داشت که همه الکترون ها به دورهسته نمی چرخند بلکه در اطراف آن در حال حرکت هستند ) ، اما تعیین دقیق مکان (موضع) و سرعت ( نوع حرکت ) الکترون ها به طور هم زمان و در یک لحظه امکان پذیر نیست .الکترون ها در اطراف هسته اتم در فضای مشخصی حرکت می کنند ، که به این فضای اطرافاتم که بیشترین احتمال وجود اتم را دارد ، اوربیتال می گویند . اوربیتال ها درواقع تراز انرژی الکترون ها را مشخص می کنند . هر کدام از این اوربیتال ها به چندزیر لایه تقسیم می شوند که الکترون های زیر لایه های یک اوربیتال ، دارای انرژییکسانی هستند .

در مدل اتمی کوانتمی ، تجسم اتم بسیار مشکل است. به همین دلیل بعضی از افراد برای مطالعه دگرگونی های اتم در یک واکنش از مدلاتمی بور استفاده می کنند .

البته مدل کوانتمی را در صفحه های سه بعدی(رایانه ) نشان می دهند .

ورنر هایزنبرگ ، دانشمند آلمانی ، خاطر نشانساخت که تعیین دقیق الکترون ( موضع ومکان آن ) و همچنین اندازه سرعت آن (نوع حرکت) در یک لحظه امکان پذیر نیست

برای دیدن جسمی وهمچنین تشخیص محل آن کافیست یکفوتون را به سطح آن گسیل کنیم و با انعکاس آن فوتون از سطح و بازگشتش به حسگر هایمجازی یا حقیقی ( چشم یا هر نوع حسگر مجازی که رادار ها را دریافت می کند ) ،موقعیت آن جسم را بازگو می کند . طبق قوانین پلانک در مورد امواج ، فوتون دارایطول موج و همچنین انرژی می باشد ، به همین دلیل هنگامی که به سطح جسم برخورد میکند ، مقداری از انرژی خود را به سطح جسم مقابل منتقل می کند . اما ممکن استتاثیری بر آن نداشته باشد . ( مانند برخورد نور به سطح آینه وانعکاس آن ) اما اگربخواهیم موقعیت یا جایگاه احتمالی الکترون ها را در اطراف هسته اتم بیابیم و یکفوتون به الکترون بتابانیم ، الکترون با دریافت مقداری انرژی از فوتون ، سرعتشافزایش می یابد ، و در نتیجه می توانیم از جایگاه و محل حرکت الکترون مطلع شویم ،اما نمی توانیم از حرکت و سرعت آن سخنی بگوییم و اگر با انجام آزمایش هایی (ازجمله استفاده از میدان مغناطیسی ) بتوانیم سرعت الکترون را ثبت کنیم ، در اینجانمی توانیم به طور دقیق محل حرکت الکترون را مشخص کنیم . این بیان به عنوان عدمقطعیت هایزنبرگ شناخته شده است . پس ما در واقع اشکال اوربیتال ها را بر اساسامواجی که از الکترون ها ساطع می شود ، مجسم می کنیم .

 

 

برچسب ها :
موضوع : | بازدید : 4488
+ نوشته شده در سه شنبه 12 ارديبهشت 1391ساعت 16:59 توسط نوید |

معمای تخم مرغ های زن روستایی

نمیدونم معمای تخم مرغ های زن روستایی رو خوندید یانه .

ولیاگه تا حالا نخوندیدش با کلیک روی ادامه مطلب بخونیدش

 راستی جوابشم براتون گذاشتم

درزمان قدیم که روستاییان محصولات خودشان را به میدان برای فروش می آ وردند

 یکزن روستایی یک سبد تخم مرغ بمیدان آورده که بفروشد.
هنوز هیچ نفروخته بود که اسب یک سوار پاش خورد بسبد تخم مرغ و

بیشترتخم مرغ ها شکستند.اسب سوار خیلی نا راحت شد واز روستایی

پوزشخواست و حاضر شد پول همه آنهارا بپردازد.
اسب سوار از روستایی سوال کرد": "مادر جون چند تا تخم مرغ داشتی؟"
خانم در حواب گفت:
"تعدادشونو نمیدو نم اما وقتی آنهارا دوتا دوتا بر میداشتم یکی باقی میموند
وقتی سه تا سه تا بر میداشتم یکی باقی میموند, وقتی چهارتا چهارتا بر میداشتم

 یکیباقی میموند, وقتی پنحتا پنحتا بر میداشتم یکی باقی میموند, وقتی

 ششتا شش تا بر میداشتم یکی باقی میموند,

اماوقتیکه هفت تا هفت تا بر میداشتم هیچی باقی نمیموند.
اسب سوار حساب کرد و پول تخم مرغای زن را داد.
سوال
کمترین تعداد تخم مرغی که زن روستایی میتوانست داشه باشد چندتا بود؟

........

......

....

...

..

.

جوابمعما

جواب۳۰۱ می‌شه
 منطقش اینه که باید کوچکترین عددی رو پیدا کنیم که باقیمانده‌اش

 وقتی تقسیم به اعداد ۲تا ۶ می‌شود باید یک باشه و این عدد مضربی از هفتباشه

از روش دیگر اگر بخواهیم بررسی کنیم می بینیم کهa-1بر۲و۳و۴و۵و۶بخشپذیر

 استواز طرف دیگر aبر ۷ بخش پذیرمی باشد.ک.م.م اعداد ۲و۳و۴و۵و۶عدد

۶۰ می باشد اما ۶۰ نمی تواندa-1 باشد زیرا۶۱ بر۷ بخشپذیرنیست.60*2را بجای

 a-1 در نظر میگیریم مطلوب نیست ۳*۶۰را در نظر می گیریم بازهم نمی شود

.۴*۶۰ نیزهمینطور زیرا ۲۴۱ بر۷ بخشپذیرنیست.اما۶۰*۵ درست است وaدراین صورت برابر301است وعدد ۳۰۱بر ۷ بخش پذیر است.بنابراین کوچکترین عدد باشرایطمساله ۳۰۱ می باشد

(علامت های* ضربدر اند)

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها :
موضوع : | بازدید : 158
+ نوشته شده در سه شنبه 12 ارديبهشت 1391ساعت 16:59 توسط نوید |

مولکول و مولکول آب

خیلی وقت بود که راجع به شیمی پست نداده بودم برای همین امروز این مطلب جالب و کاربردی درباره مولکول هارو گذاشتم

با نظراتتون ما رو درباره کیفیت مطالبمون یاری کنید

مشاهده ی مطلب با کلیک روی ادامه مطلب

مولکول

مولکول ، دسته‌ای از اتم‌هاستکه با پیوندهای شیمیایی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. مولکول‌های یک عنصر ، یکسانو فقط حاوی اتم‌های از یک نوع هستند. مثلاً مولکول‌های گاز اکسیژن‌ از دو اتم اکسیژنتشکیل شده‌اند. مولکول‌های یک ترکیب نیز یکسانند. اما در این مورد ، هر مولکول حاویبیش از یک اتم است. مثلاً در آب ، هر مولکول از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژنتشکیل شده است.

همه گازها ، اکثر مایعاتو بسیاری از جامدات غیر فلزی از مولکول تشکیل شده است.

 

اندازه هر مولکول

اندازه مولکول‌ها ازحدود یک ده میلیونیم میلی‌متر تا یک هزارم میلی‌متر متغیر است. ساده‌ترین انواعمولکول‌ها فقط دو یا سه‌اتم دارند. مثلاً گاز هیدروژن از مولکول‌هایی تشکیل شدهاست که فقط دو اتم هیدروژن دارند. مولکول‌های بزرگ‌تر از انواع مختلفی از اتم‌هاتشکیل می‌شوند که به صورت ساختار پیچیده‌ای در کنار هم قرار گرفته‌اند. مثلاً یکمولکول گلاویز در مجموع ، 24 اتم کربن ، هیدروژن و اکسیژن است.

اما بزرگ‌ترین مولکول‌هادر واقع از تعداد زیادی مولکول‌های کوچک‌تر تشکیل می‌شوند که به صورت الگویی تکرارشونده در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. این مولکول‌ها ، درشت مولکول خوانده می‌شوند.به عنوان مثال ، درشت مولکول پلی اتیلن از درشت مولکول‌هایی تشکیل می‌شود که هر یکاز آن‌ها می‌تواند تا 50000 اتم داشته باشد.

مولکول آب

قطره‌ای آب اختیار کنیدو قطر آن را اندازه بگیرید. این فاصله را بر صد و بعد بر هزار و باز هم بر هزارتقسیم کنید. آنچه بدست می‌آید، طول تقریبی یک مولکول آب است. همان‌طور که برایساختن خانه ، باید تعداد بسیاری زیادی آجر فراهم آوریم، برای تشکیل یک قطره آب نیزبه چیزی در حدود یک میلیون مولکول آب نیاز داریم.

 

 

ساختمان مولکول آب

 

شکل مولکول آب

مولکول آب ، به ظاهرمانند هلویی است که دو زرد آلو در دو کنار قرار گرفته باشند و هلو که در وسط جایدارد، اتم اکسیژن است و زرد آلوهایی در دو طرف آن ، اتم هیدروژن هستند. رابطه ظریفیبه نام پیوند ، اکسیژن را به هر دو اتم هیدروژن متصل می‌کند. اگر اتم‌ها را با دایرهنشران دهیم، پیوند بین آن‌ها را به وسیله خط‌هایی مشخص می‌کنیم که مراکز این دایره‌هارا بهم وصل می‌کند.

 

گاهی ، شکل تقریبی اتم‌ها، یعنی دایره‌ها را رسم نمی‌کنند و فقط مراکز آن‌ها را با خط به یکدیگر مربوط می‌سازند.دو یا سه خط موازی بین مراکز ، نشان دهنده وجود دو یا سه پیوند است. شیمیدانان بهاین طریق مولکول‌ها را رسم می‌کنند.

رقص مولکول‌ها

مولکولی را از قطره آبجدا کنید، شاید یکی را که به هوا بخار می‌شود، به چنگ بیاورید. مولکول ، مانند فرفریبا سرعت خیره کننده‌ای به دور خود می‌چرخد. سرعت دوران آن به حدی است که تنها در یکثانیه ، یک میلیون میلیارد بار می‌چرخد. فرفری مولکول برخلاف فرفری معمولی ، در سهجهت مختلف دوران می‌کند. در حالی که مولکول با سرعت می‌چرخد، اتم‌های آن بی‌قرار می‌رقصند.

اگر چه رقص اتم‌ها هزاربار از گردش مولکول‌ها آهسته‌تر است، ولی باز هم خیلی سریع است. همین که کمی بین ایناتم‌ها فاصله بی افتد، دوباره به سوی هم می‌آیند، احوال پرسی مختصری می‌کنند و بازاز هم جدا می‌شوند. پیوندهای بین اکسیژن و اتم‌های هیدروژن مانند فنر باز و بسته می‌شودو زاویه بین آن‌ها مدام تنگ و گشاد می‌گردد. به این ترتیب ، مولکول همواره در پیچو خم است، پیچ خم‌هایی که موزونند. سه‌اتم به هم متصلند و حرکات آن‌ها به طرز شگفتانگیزی هماهنگ است.

رقص اتم‌ها سه حرکتمختلف دارد: در یکی ، دو پیوند هماهنگ با هم کشیده می‌شود، در حرکت دو خم ، یک پیوندکشیده و پیوند دیگر جمع می‌شود و در سومین حرکت ، مولکول به حالت پا باز در می‌آید.پازل مولکولی

اتم کربن ، یکی ازسودمندترین اتم‌ها برای ساختن مولکول است. این اتم ، با ایجاد چهار پیوند محکم می‌تواندبه چهار اتم دیگر ملحق شود. به این ترتیب ، طبیعت ، این امکان را به ما می‌دهد کهبا مولکول‌های ساختمانی کربن ، ساختاری سه‌بعدی بسازیم. مولکول‌های اجسام آلی ،مانند مولکول‌های اعضای بدن ما ، گیاهان سبز و نفت خام ، همگی از چارچوب‌های محتویاتم‌های کربن به وجود آمده‌اند.

ساده‌ترین عضو اینخانواده از مولکول‌های آلی ، دارای یک اتم کربن است که چهار اتم هیدروژن به آنمتصل شده است. این مولکول به شکل زنجیر و یا ساختارهای پیچیده‌تری از قبیل هرم ومکعب باشند. اتم بور ، بیش از کربن می‌تواند دور و بر خود را شلوغ کند. به این دلیل، کار آیی بیشتری دارد. این اتم می‌تواند ساختارهایی با پیچیدگی حیرت آور تشکیلدهد. مثلاً مولکول پاراکربوران ، ده اتم بور و دو اتم کربن دارد و به شکل بیست وجهیاست. بیست وجهی ، شکل فضایی است با دوازده گوشه.

بوی مولکول‌ها

مولکول بنزن ، شش ضلعیکاملی از اتم‌های کربن است. هر اتم کربن ، با یک اتم هیدروژن و از دو طرف با اتم‌هایکربن پیوند دارد. با استفاده از این واحدهای شش ضلعی می‌توان خانواده کاملی ازمولکول‌ها به نام آروماتیک ساخت. این ترکیبات ، علاوه بر خواص جالبی از قبیل پایداریزیاد ، بوهای تند و مشخصی نیز دارند که از عطر رازیانه گرفته تا بوی تند نفتالین وقیر تغییر می‌کنند.

 

خیلی از مولکول‌ها بویمخصوصی دارند. تنها تبدیل یک اتم در مولکول ممکن است موجب تغییر کامل بوی آن شود. مثلاًمولکول سولفید هیدروژن گویی با مولکول آب ، دوقلو است، ولی بوی بد تخم مرغ گندیدهاز آن به مشام می‌رسد. خوشبختانه ، اکثر مواد ، بوی خوش دارند. به عنوان مثال ،مولکول استات آمین ، همچنان که می‌توان از برخی از لاک‌های ناخن تشخیص داد، بویگلابی دارد. علت وجود بوی مشخص مولکول‌ها ، هنوز کشف نشده است. ولی این بو ، بهچگونگی تماس مولکول با سلول‌های بینی ارتباط دارد.


برچسب ها :
موضوع : | بازدید : 297
+ نوشته شده در سه شنبه 12 ارديبهشت 1391ساعت 16:59 توسط نوید |

خواص مرکبات(جدید)

به دلیل استقبال زیاد و درخواست های مکرر شما این مطلب رودرباره مرکبات نوشتم و باکلیک روی ادامه مطلب پایینی ببینید...

 

 

 

مرکبات؛ با ارزش برای تغذیه انسان

 

 

 

 

مرکبات از دیر باز به عنوان بخشی از رژیم غذایی ، دارایارزش فراوانی بوده است. طعم مرکبات برای اکثر مردم دنیا قابل پذیرش است . علاوه برآن دارای مزایا و اثرات مفید دیگر نیز می باشند. مرکبات و محصولات آنها منابع غنیاز ویتامین ها، مواد معدنی و فیبر هستند که برای رشد و تکامل افراد ضروری میباشند. همچنین یک سری ترکیبات غیرمغذی در مرکبات دیده شده است که می توانند خطربسیاری از بیماری های مزمن را کاهش دهند.


بقیه در ادامه مطلب 


 

محتوای تغذیه ای مرکبات

 

مرکبات مهم ترین منبع ویتامین C می باشند. با این وجود مانند سایرمیوه ها ، حاوی تعدادی از موادمغذی ضروری مثل قندها، فیبرها ، پتاسیم ، فولات ،تیامین ، نیاسین ، ویتامین B6 ، فسفر ،منیزیم ، مس ، ریبوفلاوین ، اسید پانتوتنیک و انواعی از فیتوکمیکال ها ( رنگدانههای گیاهی ) می باشند. علاوه بر این مرکبات حاوی چربی یا سدیم نبوده و یک منبعغذایی بدون کلسترول می باشند. مقدار متوسط انرژی میوه ها کم می باشد که از این نظربرای مصرف کننده هایی که نگران افزایش وزن خود می باشند، بسیارحائز اهمیت می باشد.به عنوان مثال یک پرتقال متوسط محتوی60 تا80 کیلوکالری و گریپ فروت 90 کیلوکالری ویک قاشق غذاخوری از آب لیمو( 15 میلی لیتر ) تنها 4 کیلوکالری انرژی دارند.

 

 

کربوهیدرات:

 

مهم ترین ماده مغذی از نظر تولید انرژی در مرکبات،کربوهیدرات است. مرکبات حاوی قندهای ساده ای چون فروکتوز، گلوکز و ساکاروز میباشند. علاوه بر این مرکبات دارای فیبر می باشند که در واقع کربوهیدرات های پیچیدهای هستند که اثرات مفیدی بر سلامتی انسان دارند. مهم ترین نوع فیبر در مرکبات،" پکتین " بوده که بالغ بر 65 تا 70 درصد از کل فیبر را تشکیل می دهد.انواع دیگر شامل سلولز،همی سلولز و مقادیر ناچیزی از صمغ ها می باشند. فیبرهاتخلیه معده را به تأخیر انداخته و عمل هضم و جذب را کند می کنند که این امر منجربه سیری می شود. میزان توصیه شده فیبر در روز 25 تا 30 گرم است.

 

 

ویتامین C

 

اسکوربیک اسید یا همان ویتامین C، یک ویتامین محلول در آب و ضروریبوده که نقش اساسی در تشکیل کلاژن1 ایفاء می کند. ویتامین C در جذب آهن گیاهی بسیار موثر است.در درمان استرس و کم خونی نیز کمک می کند.

 

ویتامین C می تواند طولمدت سرماخوردگی و شدت آن را کاهش دهد. علاوه بر این ویتامین C به عنوان یک آنتی اکسیدان، ازآسیب سلول ها در برابر رادیکال های آزاد جلوگیری می کند و از پیشرفت بیماری هایمختلفی چون سرطان، بیماری های قلبی- عروقی و تشکیل آب مروارید جلوگیری می کند.

 

برای جلوگیری از بیماری اسکوربوت2 روزانه 10 میلی گرمویتامین C مورد نیاز است. اما برای سلامتیکل بدن 30 تا 100 گرم در روز توصیه می شود. با مصرف یک پرتقال یا گریپ فروت، بهترتیب 70 و 50 میلی گرم ویتامین C دریافت خواهیدکرد.

 

 

 

فولات

 

فولات یا اسید فولیک یک ویتامین محلول در آب است که برایرشد و تولید سلول های جدید ضروری است. فولات به تولید DNA ، RNA و گلبول های قرمز خون کمک می کند.مقادیر توصیه شده برای فولات180 میلی گرم برای زنان و 200 میلی گرم برای مرداناست. یک لیوان (225 میلی لیتری) آب پرتقال حاوی 75 میلی گرم اسید فولیک است.

 

 

پتاسیم

 

یکی از املاح ضروری که به توازن اسید و آب بدن کمک می کند وبه عنوان یک الکترولیت مهم، نقش مهمی در انتقال پیام های عصبی به ماهیچه ، انقباضماهیچه و نگهداری فشار خون ایفاء می کند. نیاز روزانه به پتاسیم تقریباً2000 میلیگرم است. یک پرتقال متوسط 235 میلی گرم و 225 میلی لیتر آب پرتقال به طور 500 ملیگرم پتاسیم دارد.

 

 

فیتوکمیکال ها

 

این ترکیبات به طور طبیعی در گیاهان وجود دارند که بدن رااز ابتلا به بیماری های مزمن ویروسی، سرطان و بیماری های قلبی محافظت می کند. چندنمونه از این ترکیبات مثل فلاونوئیدها و کاروتنوئیدها می باشند. ویژگی ضد سرطانیآنها به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی و اثر آن ها بر فعالیت آنزیم ها، مسمومیت زداییو بلوکه کردن نیتروزآمین ها ( ماد سرطان زا ) است.

 

 

بیماری هایی که مرکبات از ایجاد و پیشرفت آن ها جلوگیری میکنند

 

بیماری های قلبی عروقی

 

یک رژیم حاوی چربی های اشباع نشده و کلسترول پائین و سرشاراز میوه و سبزیجات منجر به کاهش بیماری های قلبی می شود. مقادیر بالای ویتامین C از افزایش اکسیداسیون  LDL ( کلسترول بد ) جلوگیری می کند.

 

 

بیماری های عصبی

 

در طول مراحل اولیه بارداری، دریافت مقادیر کافی فولات بهمنظور کاهش نقایص لوله عصبی در نوزادان ضروری می باشد. در ایالات متحده مقادیر 400میلی گرم فولات در روز برای زنان باردار توصیه می شود. مصرف منظم مرکبات به تأمینفولات کافی و کاهش خطرات زایمان کمک می کند.

 

 

 

کم خونی

 

ویتامین C، جذب آهنغیرهِم ( آهن گیاهی ) را دو تا چهار برابر افزایش می دهد. گیاه خوارانی که مقدارکمی گوشت و فراورده های حیوانی را مصرف می کنند، بیشتر در معرض خطر کمبود آهنهستند. مصرف منظم مرکبات غنی از ویتامین C ، می تواند از آنمی ( کم خونی ) جلوگیری کند.

 

 

سنگ کلیه

 

سنگ کلیه یک ساختار کریستالی است که توسط افزایش مقدار نمکدر ادرار تشکیل می شود. متداول ترین نوع سنگ، سنگ کلسیمی است. در بعضی از مردممستعد، وجود این گونه سنگ ها، به دلیل مقادیر ناکافی سیترات در ادرارشان بوده است.خوردن مرکبات و نوشیدن آب پرتقال توسط افزایش سیترات ادراری، ، از ایجاد سنگ کلیهجلوگیری می کنند.

 

علاوه بر این مرکبات در پیشگیری از بیماری های دیگر نظیرآسم و پوکی استخوان و غیره نیز مفید هستند.

 

 

افرادی که باید در رژیم غذایی خود ، مرکبات بیشتری را مصرفکنند

 

- افراد سیگاری و معتاد به مواد مخدر

 

- افراد الکلی

 

- بیماران ( کسانی که تب، شکستگی و تب مالت دارند ) و کسانیکه روی آن ها عمل جراحی، انجام شده است.

 

- بیماران خاص، آن هایی که دارای امراض خاص و شدید میباشند.

 

- افرادی که سیستم ایمنی بدن آن ها دچار اشکال شده است.

 

- کودکان

 

- افراد سالخورده و مسن

 

 

پی نوشت :

 

1- COLLAGEN : پروتئین عمده در استخوان ، غضروف و بسیاری از بافت های پیوندی

 

2- اسکوربوت سبب خونریزی و تورم لثه، دندان های لق، تاخیردر بهبود زخم، کبودی سریع، برآمدگی موهای پیچیده در روی دست و پا، درد مفصل، تضعیفعضله و ... می شود.

برچسب ها :
موضوع : | بازدید : 138
+ نوشته شده در سه شنبه 12 ارديبهشت 1391ساعت 16:59 توسط نوید |

آزمایش های بسیار عجیب تاریخ بشر

همون طور که قول داده بودم امروز مطالب جالب رو گذاشتم .

یه مطلب جالب با موضوع بالابارها شده آزمایش یا کار خاصی را برای پی بردن به نتیجه آن انجام دهم که برای دیگران غیر عادی باشد. اما خوب،حداقل اش این بوده که جواب ذهنی خودم را گرفته ام. اما این سوالات عجیب برای همه،کم و بیش وجود دارد.

الکس بوز” نویسنده کتاب “عجیب ترینآزمایش های تاریخ بشر” با لیستی جالب از این آزمایشات توانسته کتابی پر فروش را منتشرکند. با هم نکاتجالبی از آن رادر ادامه مطلب می خوانیم

۱- معتاد کردن فیل

در سال ۱۹۶۲، وارن تامس – مدیر باغ‌وحشی در اکلاهماسیتی – تصمیم گرفت ۲۹۷ میلی‌گرم LSD – یعنی حدود ۳ هزار برابر یک بار مصرف متعارف افراد معتاد – را به فیلی به نام توسکو تزریق کند.دانشمند کنجکاو ما ‌می‌خواست ببیند آیا تزریق این داروی توهم‌زا باعث پرخاشگریفیل‌های نر می‌شود یا نه.

نتیجه فاجعه‌آمیز بود؛ فیل بیچاره ابتدا نعره‌ای کشید و بعد از چند دقیقه بی‌قراری، افتاد و بالاخره بعد ازیک ساعت مرد. اساتید دست‌اندرکار آزمایش در توجیه کارشان گفتند که فیل‌ها بیش ازحد انتظار آنها به دارو حساس بوده‌اند.

۲- ترس در آسمان

باز هم در دهه ۱۹۶۰، ۱۰ سرباز برای تمرینات نظامی سوار بر هواپیمایی بودند که ناگهان خلبان به آنها اطلاع دادکه هواپیما خراب شده و در حال سقوط به اقیانوس هستند. بعد از سربازها خواسته شد کهفرم‌هایی را تکمیل کنند؛ بر مبنای این اسناد، افراد تایید می‌کردند که ارتشآمریکا مسئولیتی در قبال جبران خسارت‌های ناشی از مرگ یا جراحت آنها ندارد.

سربازهای بخت‌برگشته خبر نداشتند که سوژه یک آزمایش قرار گرفته‌اند و هواپیما مشکلی نداشت؛ گروهی از محققان می‌خواستندبا مقایسه میزان اشتباهات افراد هنگام پر کردن‌ فرم‌ها، تاثیر ترس از مرگآنی بر تمرکز و تعقل آنها را بررسی کنند.

۳- قلقلک

در دهه ۱۹۳۰، یک استاد روان‌شناسی آمریکایی به نام کلارنس یوبا عقیده داشت خنده ناشی از قلقلک، غریزی نیست وآدم‌ها این واکنش را به صورت تقلیدی از بقیه یاد می‌گیرند. او این نظریه را روی پسرخردسالش امتحان کرد. بقیه اعضای خانواده حق نداشتند در حضور پسرکوچک، به خاطر قلقلک بخندند.

آزمایش سخت‌گیرانه یوبا چندان موفقیت‌آمیز نبود. قبل از اینکه پسر به ۷ماهگی برسد، اگر قلقلکش می‌دادند،‌ می‌خندیداما این باعث نشد یوبا یک بار دیگر نظریه‌اش را روی دخترش هم امتحان نکند.

۴- ساخت یک فرقه خطرناک

در سال ۱۹۲۴،‌ کارنی لندیس از دانشگاه مینه‌سوتا می‌خواست درباره نحوه انعکاس نفرت در چهره افراد تحقیق کند.به این منظور، او با چوب‌پنبه سوخته خط‌هایی روی صورت چند داوطلب رسم کرد و بعداز آنها خواست آمونیاک استنشاق کنند،‌ به موسیقی جاز گوش بدهند، به تصاویرغیراخلاقی نگاه کنند و در نهایت، دستشان را در یک سطل پر از قورباغه فرو کنند. سپس ازهر یک از داوطلب‌ها خواست که سر یک موش سفید را قطع کنند.

با اینکه‌ بعضی‌ها مردد بودند و بعضی‌ها هم داد و فریاد می‌کردند،‌ بیشتر داوطلبان قبول کردند کار خواسته‌شدهرا انجام بدهند؛ «آنها شبیه اعضای یک فرقه سری شده‌بودند که برای قربانی به پیشگاهبت بزرگ آماده می‌شدند».

۵- زنده کردن مرده‌ها

رابرت کورنیش – استاد دانشگاه برکلی – در دهه ۳۰ عقیده داشت که راه‌حلی برای زنده کردن مرده‌ها پیدا کردهاست؛ او اجساد را روی الاکلنگ می‌گذاشت، تکان می‌داد و در ضمن به آنها آدرنالین وداروهای ضدانعقاد تزریق می‌کرد تا جریان خون را دوباره راه بیندازد.

روش کورنیش در مورد سگ‌هایی که خفه شده بودند، نسبتا جواب داد؛ البته سگ‌های برگشته به این دنیا کور بودند و ازضایعات مغزی رنج می‌بردند. او بعد سعی کرد روش خود را روی انسان‌ها امتحانکند و برای همین رضایت یک محکوم به مرگ را گرفت که پس از به دار کشیده شدن، او را بهدنیا برگرداند. اما دولت محلی کالیفرنیا به خاطر ترس از فرار متهم در صورت موفقیتآزمایش، جلوی آن را گرفت.

۶- آموزش در خواب

در سال ۱۹۴۲، لارنس لشان – که معلم کالجی در ویرجینیا بود – می‌خواست به طور ناخودآگاه عادت ناخن جویدنرا از سر شاگردان‌اش بیندازد. برای همین شب‌ها در حالی‌ که پسرها به خواب خوشفرو رفته بودند، نواری را بالای سر آنها می‌گذاشت که مدام تکرار می‌کرد : «ناخن‌هایمن مزه خیلی بدی دارند». یک بار هم که دستگاه پخش صدایش خراب شد، خود معلم دلسوز وسطخوابگاه ایستاد و جمله را تکرار کرد.

تلاش‌هایشان بی‌نتیجه نبود؛ تا پایان ترم ۴۰ درصد شاگردان عادت ناخن جویدن را کنار گذاشتند. بعد ها از این روشبرای آموزش زبان استفاده شد.

۷- بوقلمون‌های عاشق

در دهه ۱۹۶۰، مارتین شین و ادگار هیل روی رفتار بوقلمون‌های نر تحقیق ‌کردند و به نتایج عجیبی رسیدند؛ اینپرندگان خیلی مشکل‌پسند نیستند. آنها عروسک یک بوقلمونماده را در قفس پرنده نر گذاشتند و بعد به تدریج از اجزای عروسک کم کردند تا ببینند کی بوقلموننر احساسش را به ماده قلابی از دست می‌دهد. در کمال تعجب، حتی وقتی که فقط سر مدلمصنوعی باقی مانده بود، بوقلمون نر هنوز مثل یک پرنده ماده واقعی به آن ابرازاحساسات می‌کرد.

۸- سگ‌های دوسر

ولادیمیر دمیخوف – جراح روس – در سال۱۹۵۴ شاهکار خودش را رو کرد؛ سگ دوسر. او سر، شانه‌ها و یک پای یک تولهسگ را به گردن یک سگ گله آلمانی بالغ پیوند زد. جالب بود که سر دوم شیر می‌خورد،بدون اینکه مری‌اش به جایی وصل باشد. هر دو حیوان به علت پس زدن عضو ، بعد از ۶ روزجانشان را از دست دادند اما دمیخوف مایوس نشد و در عرض ۱۵ سال بعد، آزمایش خود را۱۹ بار دیگر تکرار کرد و توانست عمر موجودات عجیبش را تا یک ماه هم برساند.

۹- دکتر خفن

پزشکی به نام استابینز فیرث – که در اوایل قرن نوزدهم در فیلادلفیا طبابت می‌کرد – عقیده داشت تب زرد یکبیماری مسری نیست. پس تصمیم گرفت نظریه‌اش را روی خودش امتحان کند. او استفراغبیماران مبتلا به تب زرد را روی زخم‌های باز آنها ریخت و بعد معجون پر از میکروب رابالا کشید. فیرث بیمار نشد اما نه به‌خاطر درست بودن نظریه‌اش؛ تب زرد واقعا مسریاست. منتها سال‌ها بعد دانشمندان متوجه شدند که این بیماری فقط در صورت ورودمستقیم میکروب آن به جریان خون (مثلا بر اثر نیش پشه) منتقل می‌شود.

۱۰- چشمان تمام باز

یان اسوالد از دانشگاه ادینبورو درباره به خواب‌رفتن در شرایط بحرانی تحقیق می‌کرد. او در سال ۱۹۶۰، چند داوطلبپیدا کرد و چشم‌های آنها را با نوار چسب، باز نگه داشت و بعد آنها را در شرایطی خفن،در معرض محرک‌های مختلف قرار داد؛ یعنی از ۵۰ سانتی‌متری به صورتشان فلش می‌زد،‌ بهکف پاهایشان شوک الکتریکی می‌داد و دم گوش آنها هم صداهای بلند در می‌کرد.با همه این اوضاع، هر سه داوطلب توانستند در عرض ۱۲ دقیقه به خواب فرو بروند.

 

 

برچسب ها :
موضوع : | بازدید : 169
+ نوشته شده در سه شنبه 12 ارديبهشت 1391ساعت 16:59 توسط نوید |

عجیب ترین مکان های دنیا

مطلب ی جالب و خواندنی همون طور که قول داده بودم با عنوان((عجیبترین مکان های دنیا))

در ادامه مطلب بخونید

نظرتونم اعلام کنید

جزیره سوکوترا، یمن:
این منطقه را به عنوان یکی از عجیب ترین نقاطزمین می شناسند. منطقه جزایر سوکوترا از چهار جزیره که دوتای آنها سنگی هستند تشکیل شده است.
بر طبق گفته یونسکو 37 درصد از 825 گونه گیاهی، 90 درصد ازخزندگان و 95 درصد از گونه های حلزون این منطقه در هیچ جای دنیا وجود ندارد. گونه هایعجیب گیاهی در این منطقه بسیار زیاد هستند. از بین این گونه ها می توان به درختانخون اژدها، رزهای صحرایی و غیره اشاره کرد.

تپه های شکلاتی، فیلیپین:
بیش از هزار و 770 تپه نسبتا بلند این سرزمین رابه یکی از قشنگترین مکان های زمین تبدیل کرده است. البتهاین کوه ها واقعا از شکلات تشکیل نشده اند. علت تشکیل این تپه ها و اینکه چرا در این منطقهایجاد شده اند سال هاست ذهن محققان را به خود مشغول کرده است و باعث شده تا تئوریهای مختلفی برای آن در نظر بگیرند.
این تپه ها در فضایی به وسعت 50 کیلومتر مربعقرار دارند و به عنوان سومین نشان جغرافیایی فیلیپین شناخته می شوند.

تخته سنگ های موراکی، نیوزیلند:
بیشتر توریست ها در ساحل کوئکوه در نیوزیلندمتوجه این سنگ های بزرگ میشوند. سنگهایی که به طور عجیبی در کنار ساحل قراردارند. طبق تحقیقات به عمل آمده این سنگ ها از جنس کوارتز و آهن هستند. دلیل اینکهاین سنگ ها در نوع خود عجیب هستند شاید قدمت آن ها باشد. این سنگ ها در حدود 65میلیون سال پیش،یعنی در دوره انقراض دایناسورها و دیگر موجود بستر دریا را تشکیل میدادند.

دروازه جهنم، ترکمنستان:
دروازه جهنم یکی از منابع گاز ترکمنستان، ازسال 1971 در حال سوختن است. در این سال عده ای از زمینشناسان به دنبال یافتن گاز در این منطقه بودند که این مکان را پیدا کردند. آن ها تصمیم گرفتند تابرای جلوگیری از آسیب رسیدن به محیط زیست اطراف بخشی از این گاز را آتش بزنند.البته این کار باعث شد تا این چشمه همچنان به سوختن ادامه دهد. هیچ کس اطلاع دقیقی ازاین که چه مقدار گاز در این منطقه به هدر رفته است ندارد.

ریو تینتو، اسپانیا:
ریو تینتو نام رودخانه ای در اسپانیا است که ازکوهستان های سیرا مورنا سرچشمه می گیرد و به خلیج کادیز میریزد. این رودخانه یکی از بزرگترین محل هایی است که رسوبات سولفید آهن در آن موجود است. اینرودخانه که رنگی طبیعی ندارد بر اثر پنج هزار سال عملیات های معدنی به این حالتتبدیل شده است. محققان چرخه زیستی این رودخانه را آلوده ترین چرخه بر روی زمین میدانند.
این رودخانه همچنین نقش عظیمی در تاریخ دارد زیرا که عصر برنز و مس ازاین نقطه شروع شده است.

آتشفشان دالول، اتیوپی:
این نقطه از زمین در رتبه سوم بین گرم تریننقاط قرار دارد. در روزهای عادی اتیوپی دمایی برابر 34 درجه دارد اما این دمادر نقطه مربوط به آتشفشان تا 90 درجه نیز افزایش می یابد.
این منطقه در حدود 48 متر زیر سطح اب های آزاد است و به همین علت آتشفشان دالول پایین ترین آتشفشان جهانشناخته می شود.
این منطقه عجیب پوشیده از رنگ های قرمز، سبز و زرد است و همچنیندر اطراف آتشفشان چشمه های آب گرم و حوضچه های نمک بسیاری دیده می شود. این تفاوترنگ ها به علت وجود پتاسیم و دیگر مواد معدنی در این مکان است.

برچسب ها :
موضوع : | بازدید : 156
+ نوشته شده در سه شنبه 12 ارديبهشت 1391ساعت 16:59 توسط نوید |

پوکی استخوان

سلام

بالاخرهمشکلات حل و وبلاگ بعد ازچند ماه به روز شد آمار بازدید رو که دیدم آمار بازدید ازمطلبپزشکی خیلی بالا بود حالا یه مطلب جدید پزشکی گذاشتم ومطلب جالب این هفته هم روز جمعهمیذارم

برایمشاهده این مطلب روی ادامه مطلب پایینی کلیک کنید

راستینظر یادتون نره!!!!

پوکی استخوان

مقدمه:

همه ما میدانیم که با افزایش سن منحنی شکستگی استخوان ها، خمیدگی پشت و کوتاه شدن قد ایجادمی گردد که در واقع این علایم نشانه های بیماری به نام پوکی استخوان است که باآگاهی از این بیماری، می توانیم از بروز آن پیشگیری کنیم.

پوکی استخوانچیست؟ پوکی استخوان یا اسم علمی آن (osteo prosis) به معنی پوک شدن یا نازک شدن استخوانها به هر علتی می باشد که اغلب در افراد سالخورده دیده می شود. این شکسته شدناستخوان ها، علامت بارز پوکی استخوان است و به خصوص در استخوان های مچ دست، ستونفقرات و گردن و استخوان ران دیده می شوند.

علل ایجادپوکی استخوان: بروز بیماری پوکیاستخوان در هر شخصی بستگی به عواملی چون سن، جنس و نژاد دارد. عوامل ژنتیکی ووراثتی نیز در تعیین حداکثر توده ی استخوانی مهم هستند. پوکی استخوان مشکلی است کهدر اثر افزایش سن ایجاد می گردد ولی میزان حداکثر توده استخوانی به طور عمدهای تحت تأثیر عوامل ژنتیکی هستند. (نقش عوامل ژنتیکی) بعضی از بیماری ها و درمانهای آنها باعث افزایش خطر ابتلا به پوکی استخوان می شوند ماند یائسگی زود هنگام درسنین پایین تر ، فقدان پریودهای ماهانه، درمان با داروهای استروئیدی (کورتن دار) و... بسیاری از جنبه های زندگی روزانه از قبیل، رژیم غذایی، فعالیت بدنی، مصرف الکلو سیگار و ... نیز می توانند بر روی استخوان ها اثر بگذارد.

علائم ونشانه های پوکی استخوان (عوارض پوکی استخوان) : پوکی استخوان فقط وقتیکه ایجاد شکستگی می کند باعث شکایتافراد می گردد، به عنوان مثال نمی توان کمر درد و یا پشت درد را به حساب پوکیاستخوان گذاشت. از شکستگی های رایج بر اثر پوکی استخوان می توان شکستگی های مچدست، ستون فقرات، گردن و استخوان ران را نام برد.

شکستگی هایمچ دست (ماکیز) در خانه های 70 -50 ساله بسیار شایع است که در هنگام زمین خوردن دراستخوان رادیوس ساعد رخ می دهد. حدود 3/1 خانم های بعد از شکستگی دچار آلگودیستروفی می شوند که باعث ایجاد درد، حساسیت و تورم دست می شود. شکستگی ستون فقراتباعث ایجاد فشردگی در مهره های ستون فقرات می کند و باعث ایجاد درد در قسمت پشت ودر محدوده مهره ها مبتلا می شود و بهبود آن تدریجی است. شکستگی های ستون فقرات کهبه علت پوکی استخوان ایجاد شده اند باعث انتشار درد به قسمت پایین پاها نمی شوند(سیاتیک) و این وضعیت معمولاً به علت مشکلات دیسک ایجاد می گردد.

درمانپوکی استخوان: گر چه هنوز هیچ درمانیبرای بازگرداندن اثرات سوء پوکی استخوان وجود ندارد اما می توان با انجام کارهایزیر سرعت از دست دادن استخوان را در آینده کاهش داد.

کنترل درد: در مواردی که درد شدید است می توان از روشی به نامسمپاتکتومی استفاده نمود که در این روش اعصابی را که در آن منطقه عصب دهی می کنندرا بی حس می کنند.

فیزیوتراپی: برای کاهش و تسکین درد بیمارانی که بعد از شکستگی ستونفقرات دچار اسپاسم و گرفتگی می شوند از فیزیوتراپی و هیدروتراپی (تمرین آرام در آبگرم) می توان استفاده نمود از روش های دیگر در درمان پوکی استخوان می توان به: هورمون درمانی (درمان جایگزینی هورمونی HRT) ،ویتامین D ، استفاده از کلسترول و کلسیتوتین،فلوراید سدیم، کلسیم، رژیم غذایی نامناسب و تمرینات ورزشی.

پیشگیریاز ابتلا به پوکی استخوان: ما میتوانیم با انجام اقداماتی مثل رژیم غذایی، حاوی کلسیم که استفاده از لبنیات در اینامر مفید است، مصرف ویتامین ها، انجام تمرینات ورزشی در سنین کودکی و نوجوانی، عدماستعمال سیگار و ... از ابتلا به پوکی استخوان جلوگیری کنیم.


مندرومالایی کشگک

این بیماریبیشتر در جوانان دیده می شود و عبارتست از نرم و قطعه قطعه شدن غضروف تحتانیاستخوان کشگک علت بیماری به خوبی معلوم نیست و گاه بیماری بعد از وارد آمدن ضربهبه زانو خودنمایی می کند که درد عمیق خفیفی در زانو کشگک به وجود می آورد کهاین  درد در هنگام بالا و پایین رفتن ازپله ها تشدید می شود. در اکثر موارد بیمار یک دختر 15- 18 ساله است. گاه بیمار ازسختی حرکات زانو (stiffness) شکایتی داشته که بعد از کمی راه رفتنبهبود می یابد.

حرکات زانوبا صدا همراه بوده (creptitation) و در بعضی موارد بیمار اظهار می داردکه زانو زیر پایش در می رود. رادیو گرافی از نیم رخ زانو پس از تزریق هوا در داخلمفصل، ناهمواری غضروف مفصلی را نشان می دهد، همچنین آرتروسکوپی در صورت وجود ضایعهای در کشگک آن را نشان می دهد.

در مواردی کهدرد شدید است، دستورات لازم برای جلوگیری از خم شدن زیاد زانو به بیمار داده میشود. به عنوان مثال به او توصیه می شود که چهار زانو یا دو زانو نشیند، از توالتفرنگی استفاده کند و از پله ها کمتر بالا و پایین رفته و در صورت لزوم یک پله یکپله برود. بستن زانو بند کشی و تجویز داروهای ضد التهاب مانند آسپرین به تسکینبیماری کمک می کند. پس از تسکین درد تقویت عضله چهار سر با ورزش های ایزومتریک تااندازه ای از عود بیماری جلوگیری می کند. در مواردی که درد بیمار شدید بوده بادرمانهای طبی بهبود نیابد از عمل جراحی استفاده می شود. اعمال جراحی مختلفی مثلتراشیدن غضروف ناهموار ، بلند کردن برجستگی درشت نی با گذاشتن قطعه ای استخوان درزیر آن ، آزاد کردن کپسول مفصلی و ... که نتایج آن به خوبی معلوم نیست.


طب ورزشی:

مزایای طبورزش در طول زندگی: یک برنامه مناسب ورزشی سلامت انسان را تضمین می کند و خطربسیاری از بیماری های متداول را کاهش می دهد. بنابر این ورزش مرتب می تواند طولعمر را افزایش دهد. اثرات ویژه نرمش و ورزش و تمرینات منظم عبارتند از :

1-      افزایش قدرت و تحمل بدن

2-      بهبود انعطاف پذیری بدن

3-      کاهش فشار خون

4-      کاهش درصد چربی بدن

ورزش منظمباعث جلوگیری از بروز بیماری های قلبی، عروقی، پوکی استخوان، دیابت، فشار خون و... می شود . بر اثر ورزش منظم آن مقدار از توان بدن که کاسته شده است، بهبود مییابد. اخیراً ثابت شده است که نرمش ها و تمرینات روتین روزانه یا هفتگی (به خصوصحرکات دائمی آئروبیک) به طول مدت سلامتی بدن می افزاید.

اثرات مفیدورزش بر بدن: افزایش حداکثر برداشت اکسیژن (جذب) در بدن، افزایش کارایی قلب ازطریق افزایش حجم خون پمپ شده در یک ضربان، بهبود عروق عضله قلب، افزایش چگالیمویرگها در عضله اسکلتی ، افزایش ظرفیت گشاد شدن عروق، افزایش تولید لیپوپروتئینهای سنگین (HDL) که برای بدن مفیدند، افزایش قدرت عضلانی و قدرت تحمل بدن و ...

مطالعاتی کهبر روی بیش از 17 هزار نفر از دانشجویان سال اول دانشگاه هاروارد انجام شد مشخص شدکه مردانی که در عرض هفته بیش از 2 هزار کیلو کالری انرژی را در فعالیت های ورزشیمصرف میکنند نسبت به هم کلاسی های خود که کمتر از 500 کیلو کالری انرژی برایفعالیت های بدنی مصرف میکنند، 39% کمتر احتمال ابتلا به بیماری قلبی – عروقیدارند.

هدف گذاریبرای یک برنامه ورزشی: ورزش علمیمی تواند هدف های متنوعی را دنبال کند از جمله :

1-       بهبود تناسب قلبی – عروقی

2-       کاهش انباشتن چربی بدن

3-       افزایش قدرت جنسی

4-       افزایش انعطاف پذیری بدن

همچنین ورزشمنظم می تواند تحمل بدن نسبت به گرما را بهبود بخشد و اثرات استرس های روزمرهزندگی را کاهش دهد.

تناسبفیزیکی و گذران عمر: هر چه سنآدمی بیشتر می شود, اثرات فیزیولوژیک افت عملکرد بدن زیاد می شود. حجم عضلانی بدنبین سنین 30  تا 70 سالگی به طور طبیعیحدود 30 درصد کاهش می یابد و بعد از این سن رشته های عضلانی از این هم بیشتر دچارآتروفی (فرسایش) می شوند. همچنین درصد چربی بدن در سنین بالاتر افزایش می یابد اینناهماهنگی سیستم های داخلی بدن افراد مسن را می توان تا حد زیادی از طریق تمریناتمنظم ورزشی برای افزایش قدرت, انعطاف پذیری و هماهنگی اعضای بدن کنترل کرد. پیادهروی با سرعت 5 کیلومتر در ساعت برای مدت 40 تا 60 دقیقه آن هم چندین بار در هفتهیک رژیم ورزشی مناسب برای افراد بالای 60 سال محسوب می شود.


عارضه گودی کمر

درد در ناحیهکمر یکی از مشکلات رایج در سراسر دنیاست در آخرین مقالات دانشمندان در سال 2003حدود 80% از مردم در طول زندگی کمر درد را تجربه کرده اند. از دلایل رایج کمر دردمی توان به ناراحتی و اختلالات عضلانی، چاقی و استرس و گاهی اوقات افسردگی نیزاشاره کرد. ستون فقرات از توده هایی استخوانی به نام مهره تشکیل شده است. در یکستون فقرات سالم سه انحنا وجود دارد:

1-                                           (cervical) گردنی = انحنای داخلی درگردن

2-                                           (thoracic) پشتی = انحنای خارجی در وسط

3-                     (Lumber) کمری = انحنایی در پایین پشت هنگامیکه انحنای پایین خیلی زیادتر از حد معمول باشد (3) باعث فشار بر روی پشت می گردد وبه آن (Lumbar lor dosis) می گویند

عضلات پشت و قفسه سینه در صورتی که قوی و قابل انعطاف باشندکمک به حفظ صحیح این انحنا می کنند.

از علائم بالینی این عارضه معمولاً درد بیشتر از 3 روزدر  ناحیه کمر است (همراه با خستگی) که بامعاینه فیزیکی از ستون فقرات عکس از ستون مهره ها، سی تی اسکن می توان آن را تشخیصداد. جهت درمان این عارضه از ضد دردهای مخدر، ضد التهاب ها (مانند آسپرین و بروفن)و داروهای شل کننده عضلانی که باعث کاهش اسپاسم درد می شوند استفاده شود.

ورزش های خسته کننده ایزومتدیک باعث تقویت عضلات کمر پشت میشوند که در این خصوص شنا کردن در آب خیلی موثر است.

مکانیسم های بدن: 1- ایستادن- اجتناب از طولانی ایستادن و راه رفتن، همچنینخم شدن به سمت جلو در هنگام کار . 2 – نشستن – استرس و فشار بر روی کمر بیشتر درحالت نشسته است تا ایستاده , در نتیجه از نشستن طولانی مدت خودداری کنید. استفادهاز یک چهار پایه کوتاه در زیر پاها در هنگام نشستن ، بایستی به صورت دوره ای نشستهو راه بروید. 3- خوابیدن – به منظور جلوگیری از اسپاسم عضلات پشت بایستی به صورتدوره ای به هنگام فعالیت استراحت نمود. اجتناب از خوابیدن بر روی شکم، استفاده ازجسم سفت و سخت مثل تخته تا از انحنای زیاد از حدکمر پیشگیری شود.

از کفش های با پاشنه های خیلی بلند که باعث انحنای بیش ازحد کمر به طرف جلو می شود خودداری کنید.

همواره در جهت تقویت عضلات شکم و لگن کوشش نماییم چون اینها در نگهداری وضعیت صحیح بدن موثراند.

به هنگام ایستادن بایستی سعی شود که قفسه سینه به طرف جلو وعضلات شکم جمع گردد و از قفل کردن زانوها در حالت ایستاده خودداری شود.


صدمات ورزشی و راه های درمان آن

صدمات حاصل از روزش به طریق نادرست عبارتند از صدمات بینی وسوزش پهلو و شکستگی و دررفتگی مفصل و پیچ خوردگی مفصل و آسیب عضلانی (استرین) ،اسپرین و گرفتگی عضلانی در اینجا به اختصار این صدمات را معرفی کرده و راه کارهاییسریع برای درمانشان پیشنهاد می کنیم:

-    خونریزی بینی عبارت است ازخروج خون از یک یا هر دو مجرای بینی که شدید یا خفیف باشد برای درمان خونریزی باانگشتان شست لب بالایی را درست در زیر بینی محکم فشار دهید همچنین کمپرس آب سردموثر خواهد بود.

-    سوزش پهلو،درد شدید و زودگذریاست که بیشتر ورزشکاران در بسکتبال و دو بدان دچار می شوند برای درمان به آرامیپهلوی خود را مالش دهید.

-    شکستگی، هر گاه یک یا چنداستخوان از حالت طبیعی خارج شده و در آن شکاف یا فاصله ایجاد شود شکستگی ایجاد شدهبرای درمان بعد از ثابت و بی حرکت نمودن مصدوم و بانداژ و اتل گذاری او را بهبیمارستان منتقل کنید.

-    در رفتگی مفصلی تغییر مکانمفصل براساس عوامل مختلف است. درصد جا انداختن مفصل بر نیایید چون موجب تغییر شکلآن می شود سریعاً به پزشک مراجعه شود.

-       استرین صدمه ای است که به غش عضلانی وتری وارد می آید روشدرمان استراحت و جلوگیری از حرکت عضو صدمه دیده است.

-     &nbsبرچسب ها :

موضوع : | بازدید : 268
+ نوشته شده در سه شنبه 12 ارديبهشت 1391ساعت 16:59 توسط نوید |

دانلود بهترین ها

دانلود عکس گل در بهترین نوع وحجم کم 

فقط۴۶۰کیلوبایت 

ده ها عکس گل زیبا برای موبایل شما 

با کیفیت عالی  

برای دیدن و دانلود عکس ها روی ادامه مطلب کلیک کنید... 

برای دانلود بهترین عکس ها با حجم کیلو بایت روی لینک زیرکلیک کنید 

 دانلود بهترین ها

 

 

 

 

دانلود

برچسب ها :
موضوع : | بازدید : 131
+ نوشته شده در سه شنبه 12 ارديبهشت 1391ساعت 16:59 توسط نوید |

عکس هایی جالب و زیبا

جرات دارید جای اینها باشید؟ 
عکس ها در این وبلاگ و در ادامه مطلب 
حتما ببینید و نظر بدهید..
مسیری که مشاهده می کنید در سال 1905 برای ارتباط بین دو کارخانه برق در 30 مایلی مالاگای اسپانیا ساخته شد.اما در سال 2000 بدلیل اینکه دو نفر از بالای آن سقوط کرده و کشته شدند، بسته شد و اینک فقط برخی از صخره نوردان و کوهنوردان شجاع این مسیر را طی می کنند.


اخیرا دولت برای جذب توریست پروژه بازسازی 8.3 میلیون یورویی را برای بازسازی و امن کردن این مسیر در نظر گرفته و به اجرا گذاشته است.
 
http://www.up.sibdownload.com/images/0tog6fgw69v6hcparwrm.jpg
 
http://www.up.sibdownload.com/images/hdyplz26436eut9g3vnl.jpg
 
http://www.up.sibdownload.com/images/erkxmglfoaaermv6v32.jpg
برچسب ها :
موضوع : | بازدید : 141
+ نوشته شده در سه شنبه 12 ارديبهشت 1391ساعت 16:59 توسط نوید |

پیر ترین موجود زنده

یه مطلب خوب و جالب در ادامه مطلب

 پیر ترین موجود زنده

جاناتان ( Jonathan ) نام لاک‌‏پشتی ست ۱۷۹ ساله در جزیره سینت هلینا ( Saint Helena ) که متعلق به بریتانیا می باشد.

جاناتان :: Jonathan

جاناتان :: Jonathan

این لاک‌پشت زاده ۱۸۳۲ می باشد که در سال ۱۸۸۲ در سن ۵۰ سالگی از جزیره سیشل ( Seychelles ) به عنوان هدیه همراه با ۳ لاک‌پشت دیگر به جزیره سینت هلینا آورده شد.

وی در سال ۱۹۳۰ توسط فرماندار سر اسپنسر دیویس (  Sir Spencer Davis ) نام گذاری شد و ادامه زندگی خود را در خانه و مزرعه فرمانداری این جزیره گذرانده است.

در سال ۲۰۰۸ روزنامه تلگراف در مقاله ای که در سایتش منتشر کرد ادعا کرد عکسی سیاه و سفید که در سال ۱۹۰۰ از یک لاک‏‏‌پشت در کنار یک زندانی جنگ بوئر ( Boer War ) گرفته شده است جاناتان می باشد که در آن موقع ۷۰ سال داشته است.

جاناتان ::Jonathan

جاناتان ::Jonathan

جاناتان در طول عمر خود ۸ پادشاه بریتانیایی ، از جورج پنجم ( George IV ) تا ملکه الیزابت دوم ( Elizabeth II ) و همچنین ۵۰ نخست وزیر را پشت سر گذاشته است.

و پس از گذشت سال ها هنوز سالم و سر حال می باشد و همراه با پنج لاک‌پشت دیگر به نام های دیوید ، اسپیدی ، اما ، فردریکا و میرتل ( David, Speedy, Emma, Fredrikca and Myrtle ) در مزرعه رسمی فرمانداری جزیره سینت هلینا زندگی می کند.

این لاک پشت بسیار بزرگ پیرترین جانور زنده جهان می باشد.

برچسب ها :
موضوع : | بازدید : 132
+ نوشته شده در سه شنبه 12 ارديبهشت 1391ساعت 16:59 توسط نوید |

صفحه قبل 1 صفحه بعد